Home ⁄ All ⁄ „Семантик” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-19898-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

„Семантик” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-19898-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

EU
Program

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност: 4 890.00 лева, от които 4 156.50 лева европейско и 733.50 лева национално съфинансиране.
Срок на договора: 3 месеца.
Начална дата: 30.09.2020г.
Крайна дата: 30.12.2020г.